Služby

Nabízíme kompletní profesionální servis pro své klienty v oblastech správy pohledávek, factoringu a rozhodčího řízení. Snažíme se o co nejefektivnější snížení Vašich pohledávek a sporných obchodních případů. Naše služby jsou variabilní a je tedy možné je nastavit přímo pro Vaše potřeby. Nabízíme také možnost finančně prověřit Vaše obchodní partnery před uzavřením obchodu či partnery se zhoršenou platební morálkou.

Správa pohledávek:

Správu pohledávek provádíme na základě smluvního vztahu tzv. postoupení neboli cese, kdy jsou Vaše pohledávky poskytnuty třetí straně tedy factoringové společnosti. Díky této cesi jsme oprávněni spravovat a následně také vymáhat Vámi zadané sporné faktury. S postoupenou pohledávkou přechází její příslušenství a všechna práva s ní spojená na factoringovou společnost. Při postoupení pohledávky dochází k zásadní změně v osobě věřitele a nikoliv obsahu závazku dlužníka.

Factoring:

Z právního a účetního hlediska je factoringová služba postavená na postoupení pohledávky. Factoringová společnost se také stává novým a výhradním majitelem pohledávky s cílem zajistit řádné a včasné inkaso a tím zabránit vzniku problémových pohledávek.

V případě nedodržení termínů splatnosti zajišťuje upomínkové řízení a popř. následné právní vymáhání.

Proč využít factoring?

 • Snížení objemu Vašich pohledávek po splatnosti v návaznosti na důslednou práci společnosti
 • Profesionální právní servis v oblasti upomínkování, správy a inkasa pohledávek, díky kterému ušetříte náklady na tyto činnosti ve své firmě
 • Odosobnění při řešení sporů tzn., že nedojde k poškození Vašeho dobrého jména
 • On-line přehled o Vašich pohledávkách, díky kterému zjistíte, v jaké fázi řešení se nachází Vaše pohledávka

Rozhodčí řízení:

Zajišťujeme kompletní právní servis. Naučíme Vás používat moderní právní nástroje, včetně jejich akceptace u Vašich partnerů. Ze zkušeností víme, že nejčastěji využívaným právním nástrojem je rozhodčí doložka a následně rozhodčí řízení.

Proč využít rozhodčího řízení?

 • Průměrná doba řešení sporů je 60 dní
 • Rozumné náklady na vedení sporu
 • Je jednoinstanční a méně formální
 • Výběr rozhodců z listiny rozhodců
 • Neveřejností rozhodčího řízení se předejde zbytečné medializaci sporu
 • Administrativní zázemí je u rozhodčího sudiště zajištěno činností sekretariátu, takže odpadá povinnost stran dbát na včasná doručování podání, zasílání kopií apod. stranám sporu a rozhodcům
 • Výsledek rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který je vykonatelným právním titulem a na základě tohoto lze začít s exekucí

Working...